Poistenie

Aké sú druhy poistenia?

Poistenie je typ finančného produktu, ktorý sa zameriava na zmiernenie rizík a dôsledkov negatívnych udalostí spojených s osobou alebo druhom majetku. V súčasnej dobe je možné poistiť rôzne riziká, jednotlivé produkty sa medzi sebou odlišujú najmä spôsobom, ako je riešené poistné plnenie zo strany poistiteľa, tým, čo všetko produkt pokrýva, a pravidelnosťou či výškou poistných platieb. Štandardne sa rozlišuje niekoľko typov poistných udalostí, ktoré definujú charakter produktov v nadväznosti na konkrétny predmet poistenia. Typovo podobné produkty sú často kombinované do celého balíčka, ktorý máva zvýhodnené platby.

Členenie poisťovacích produktov

Základné členenie poistení, teda tých komerčných, ktoré sú poskytované poisťovateľskými inštitúciami (okrem nich sa poistným či poistením nazývajú tiež povinné platby odvádzané štátu z príjmu zamestnanca) možno rozdeliť do týchto skupín:

 • poistenie naviazané na zdravotný stav jedinca
 • poistenie majetku a škody súkromných osôb
 • poistenie majetku a škody podnikateľov

TIP: Využite zľavový kód ČSOB a získajte zľavu na vaše poistenie

Poistenie zdravotných rizík

Ak chcete poistiť seba alebo blízku osobu pre prípad náhleho alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu, je to obvykle s ohľadom na možné zvýšené finančné výdaje spojené s ošetrovaním, prípadne zaisťujete kompenzáciu trvalých následkov. V takom prípade by ste mali hľadať vhodné produkty z týchto oblastí:

 • úrazové poistenie – pokrýva náklady spojené s ošetrovaním úrazu, pobytom v nemocnici či kompenzuje prípadné trvalé následky úrazu
 • cestovné poistenie – je v podstate obdobou úrazového poistenia uzatváraného na obmedzenú dobu pobytu v inom štáte
 • zdravotné poistenie (pripoistenie) – je produktom pokrývajúcim zvýšené náklady na pobyt v nemocnici alebo domácom ošetrovaní a nahradzuje príjem v prípade dlhodobej nemoci
 • životné poistenie – môže mať niekoľko variant, pričom záleží na tom, kedy dochádza k poistnému plneniu:
  • v prípade smrti (rizikové životné poistenie)
  • v prípade úmrtia alebo dosiahnutia určitého veku – také poistenie má zložku zameranú na sporenie alebo investície (kapitálové alebo investičné životné poistenie)
  • v prípade, že nastane niektorá zo zjednaných udalostí – úmrtie, úraz, nemoc (flexibilné životné poistenie)
 • dôchodkové poistenie/pripoistenie – je v podstate sporenie, ktoré bude vyplatené poistenému pri dosiahnutí dôchodkového veku

Poistenie majetku súkromných osôb

V prípade poistenia majetku sa samostatne rozlišuje poistenie používaného vozidla, cenného majetku alebo škody na cudzom majetku. V tejto oblasti je možné zjednať:

 • havarijné poistenie (súkromného vozidla) – je obdobou povinného ručenia (legislatívne požadovaného) a určeného pre náhradu škody na vlastnom či cudzom vozidle v prípade zavinenia dopravnej nehody, alebo v prípade škody spôsobenej živelnou pohromou či vandalizmom
 • poistenie domácnosti – pokrýva škody na obývanej nehnuteľnosti (vlastnej alebo v prenájme) najmä pre prípad havárie či živelnej pohromy, alebo krádeže vrátane majetku a cenností v domácnosti
 • poistenie cenného majetku – pokrýva zničenie či odcudzenie cenného majetku (šperky, športové vybavenie apod.)
 • poistenie škody na cudzom majetku – pokrýva škody na majetku iných osôb spôsobených poistníkom (či ďalšími osobami účastnými na jednom produkte – napr. deťmi)

Poistné produkty pre podnikateľov a komerčné subjekty

Poistenie pre podnikateľské subjekty sú obdobou majetkových poistení súkromných osôb a vzťahujú sa predovšetkým k používaným vozidlám či nehnuteľnostiam s odlišnými zmluvnými podmienkami. Okrem týchto sú pre podnikateľské subjekty špecifické ešte :

 • poistenie za škodu pri podnikaní – pokrýva náklady kompenzácie škôd spôsobených pri danej podnikateľskej činnosti
 • poistenie individuálnych rizík – naviazané na riziká pre zamestnancov či zákazníkov vyplývajúce najmä z bezpečnostných aspektov
 • poistenie právnej ochrany – pokrýva náklady právnych sporov

Komentáře nejsou povoleny.